هتل آپارتمان علیزادهدو تخته
از 1395/12/08
تا 1395/12/09
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/20
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/21
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 900,000
کل1,800,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/08
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1396/01/09
تا 1396/01/13
هرنفر 750,000
کل1,500,000
هتل آپارتمان علیزادهچهار تخته
از 1395/12/08
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/20
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/21
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 900,000
کل3,600,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 750,000
کل3,000,000
هتل آپارتمان علیزادهسه تخته
از 1395/12/08
تا 1395/12/09
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/20
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/21
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 900,000
کل2,700,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 750,000
کل2,250,000
هتل آپارتمان علیزاده4 تخته با یک کناپ
از 1395/12/08
تا 1395/12/09
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/20
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/21
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 900,000
کل4,500,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 750,000
کل3,750,000
هتل آپارتمان مارینآپارتمان یک خوابه برای 6نفر
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل2,700,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 550,000
کل3,300,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل2,700,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 1,000,000
کل6,000,000
هتل آپارتمان مارینسوئیت 2 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 1,000,000
کل2,000,000
هتل آپارتمان مارینسوئیت 3تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 1,000,000
کل3,000,000
هتل آپارتمان مارینسوئیت 4تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 1,000,000
کل4,000,000
هتل آپارتمان آیسانسوئیت 3تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 600,000
کل1,800,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 1,000,000
کل3,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل2,700,000
هتل آپارتمان آیسانسوئیت 4 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 1,000,000
کل4,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل3,600,000
هتل آپارتمان آیساناتاق 5 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 600,000
کل3,000,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 500,000
کل2,500,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 1,000,000
کل5,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل4,500,000
هتل آپارتمان آیساناتاق 2 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 1,000,000
کل2,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل1,800,000
هتل آپارتمان ققنوساتاق 2 تخته
از 1395/12/03
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 800,000
کل1,600,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/11
هرنفر 700,000
کل1,400,000
از 1396/01/12
تا 1396/01/13
هرنفر 700,000
کل1,400,000
هتل آپارتمان ققنوساتاق 3 تخته
از 1395/12/03
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 800,000
کل2,400,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/11
هرنفر 700,000
کل2,100,000
از 1396/01/12
تا 1396/01/13
هرنفر 700,000
کل2,100,000
هتل آپارتمان ققنوساتاق 4 نفر 3 تخت 1 کاناپ
از 1395/12/03
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 800,000
کل3,200,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/11
هرنفر 700,000
کل2,800,000
از 1396/01/12
تا 1396/01/13
هرنفر 700,000
کل2,800,000
هتل آپارتمان ققنوساتاق 5 تخته
از 1395/12/03
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل2,500,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 800,000
کل4,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/11
هرنفر 700,000
کل3,500,000
از 1396/01/12
تا 1396/01/13
هرنفر 700,000
کل3,500,000
هتل آپارتمان ققنوس4 تخته برای 4 نفر
از 1395/12/03
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 800,000
کل3,200,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/11
هرنفر 700,000
کل2,800,000
از 1396/01/12
تا 1396/01/13
هرنفر 700,000
کل2,800,000
هتل آپارتمان ققنوسسه تخت دو کاناپ
از 1395/12/03
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 800,000
کل2,400,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/11
هرنفر 700,000
کل2,100,000
از 1396/01/12
تا 1396/01/13
هرنفر 700,000
کل2,100,000
هتل آپارتمان آنااتاق 2 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 350,000
کل700,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 350,000
کل700,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 850,000
کل1,700,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/10
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1396/01/11
تا 1396/01/15
هرنفر 400,000
کل800,000
هتل آپارتمان آنااتاق 3 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 350,000
کل1,050,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 350,000
کل1,050,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 850,000
کل2,550,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/10
هرنفر 600,000
کل1,800,000
از 1396/01/11
تا 1396/01/15
هرنفر 400,000
کل1,200,000
هتل آپارتمان آنااتاق 4 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 350,000
کل1,400,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 350,000
کل1,400,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 850,000
کل3,400,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/10
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1396/01/11
تا 1396/01/15
هرنفر 400,000
کل1,600,000
هتل آپارتمان آنااتاق 5تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 350,000
کل1,750,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 350,000
کل1,750,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 850,000
کل4,250,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/10
هرنفر 600,000
کل3,000,000
از 1396/01/11
تا 1396/01/15
هرنفر 400,000
کل2,000,000
هتل آپارتمان آناآپارتمان 1 خوابه 6تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 350,000
کل2,100,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 450,000
کل2,700,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 350,000
کل2,100,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 850,000
کل5,100,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/10
هرنفر 600,000
کل3,600,000
از 1396/01/11
تا 1396/01/15
هرنفر 400,000
کل2,400,000
هتل آپارتمان رویال آفتاباتاق 2 تخته
از 1395/12/05
تا 1395/12/10
هرنفر 350,000
کل700,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 350,000
کل700,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/13
هرنفر 750,000
کل1,500,000
هتل آپارتمان رویال آفتاباتاق 3 تخته
از 1395/12/05
تا 1395/12/10
هرنفر 350,000
کل1,050,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 350,000
کل1,050,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/13
هرنفر 750,000
کل2,250,000
هتل آپارتمان رویال آفتاباتاق 4 تخته
از 1395/12/05
تا 1395/12/10
هرنفر 350,000
کل1,400,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 350,000
کل1,400,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/13
هرنفر 750,000
کل3,000,000
هتل آپارتمان رویال آفتاباتاق 5تخته
از 1395/12/05
تا 1395/12/10
هرنفر 350,000
کل1,750,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 350,000
کل1,750,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/13
هرنفر 750,000
کل3,750,000
هتل آپارتمان رویال آفتاباتاق 6 تخته
از 1395/12/05
تا 1395/12/10
هرنفر 350,000
کل2,100,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 400,000
کل2,400,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 350,000
کل2,100,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/13
هرنفر 750,000
کل4,500,000
دو ستاره آراداتاق 2 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,050,000
کل2,100,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل1,300,000
دو ستاره آراداتاق 3 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,050,000
کل3,150,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل1,950,000
دو ستاره آرادواحد 1خوابه 4تخت
از 1395/12/01
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,050,000
کل4,200,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل2,600,000
دو ستاره آرادواحد 1خوابه 5تخت اسکان
از 1395/12/01
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,050,000
کل5,250,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل3,250,000
هتل آپارتمان زمردآپارتمان 1 خوابه 3نفره
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 650,000
کل1,950,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 750,000
کل2,250,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 650,000
کل1,950,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/06
هرنفر 1,420,000
کل4,260,000
هتل آپارتمان زمردآپارتمان 1 خوابه 4 نفره
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 650,000
کل2,600,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 750,000
کل3,000,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 650,000
کل2,600,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/06
هرنفر 1,250,000
کل5,000,000
هتل آپارتمان زمردآپارتمان 2 خوابه 6 نفره
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 650,000
کل3,900,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 750,000
کل4,500,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 650,000
کل3,900,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/06
هرنفر 1,100,000
کل6,630,000
هتل آپارتمان زمردسوئیت 2 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 650,000
کل1,300,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 650,000
کل1,300,000
هتل آپارتمان زمردپنج تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 650,000
کل3,250,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 750,000
کل3,750,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 650,000
کل3,250,000
هتل آپارتمان ثامن السرورسویت دو تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 850,000
کل1,700,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/15
هرنفر 600,000
کل1,200,000
هتل آپارتمان ثامن السرورسویت 4 تخت
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 850,000
کل3,400,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/15
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1396/01/27
تا 1396/02/05
هرنفر 850,000
کل3,400,000
هتل آپارتمان ثامن السرورسویت چهار تخته و یک کاناپ
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 850,000
کل4,250,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/15
هرنفر 600,000
کل3,000,000
از 1396/01/27
تا 1396/02/05
هرنفر 850,000
کل4,250,000
هتل آپارتمان ثامن السرورآپارتمان دو خواب 7 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل3,150,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل2,800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 850,000
کل5,950,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/15
هرنفر 600,000
کل4,200,000
از 1396/01/27
تا 1396/02/05
هرنفر 850,000
کل5,950,000
هتل آپارتمان ثامن السرورسه تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 850,000
کل2,550,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/15
هرنفر 600,000
کل1,800,000
از 1396/01/27
تا 1396/02/05
هرنفر 850,000
کل2,550,000
هتل آپارتمان تاج محلسویت دو تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل1,700,000
هتل آپارتمان تاج محلاتاق 3تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل2,550,000
هتل آپارتمان تاج محلچهار تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل3,400,000
هتل آپارتمان تاج محلاتاق 5 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 500,000
کل2,500,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل4,250,000
هتل آپارتمان آراسدو تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 350,000
کل700,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/15
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/16
تا 1395/12/26
هرنفر 350,000
کل700,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل1,700,000
هتل آپارتمان آراساتاق دو تخته با یک کاناپ
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 350,000
کل1,050,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/15
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/16
تا 1395/12/26
هرنفر 350,000
کل1,050,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل2,550,000
هتل آپارتمان آراسسه تخته و یک کاناپ
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 350,000
کل1,400,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/15
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/16
تا 1395/12/26
هرنفر 350,000
کل1,400,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل3,400,000
هتل آپارتمان آراسچهار تخت و یک کناپ
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 350,000
کل1,750,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/15
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/16
تا 1395/12/26
هرنفر 350,000
کل1,750,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل4,250,000
هتل آپارتمان فرحاناتاق 3 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/11
هرنفر 600,000
کل1,800,000
از 1395/12/12
تا 1395/12/16
هرنفر 650,000
کل1,950,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 600,000
کل1,800,000
هتل آپارتمان فرحانآپارتمان 1 خوابه4نفره
از 1395/12/01
تا 1395/12/11
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1395/12/12
تا 1395/12/16
هرنفر 650,000
کل2,600,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 600,000
کل2,400,000
هتل آپارتمان فرحانآپارتمان 1 خوابه 5 نفره
از 1395/12/01
تا 1395/12/11
هرنفر 600,000
کل3,000,000
از 1395/12/12
تا 1395/12/16
هرنفر 650,000
کل3,250,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 600,000
کل3,000,000
هتل آپارتمان فرحانآپارتمان 1 خوابه6 نفره
از 1395/12/01
تا 1395/12/11
هرنفر 600,000
کل3,600,000
از 1395/12/12
تا 1395/12/16
هرنفر 650,000
کل3,900,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 600,000
کل3,600,000
هتل آپارتمان فرحانآپارتمان 1 خوابه7 نفره
از 1395/12/01
تا 1395/12/11
هرنفر 600,000
کل4,200,000
از 1395/12/12
تا 1395/12/16
هرنفر 650,000
کل4,550,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 600,000
کل4,200,000
هتل آپارتمان فرحانآپارتمان 1 خوابه8 نفره کانکت
از 1395/12/01
تا 1395/12/11
هرنفر 600,000
کل4,800,000
از 1395/12/12
تا 1395/12/16
هرنفر 650,000
کل5,200,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 600,000
کل4,800,000
هتل آپارتمان فرحاناتاق 2 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/11
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1395/12/12
تا 1395/12/16
هرنفر 650,000
کل1,300,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 600,000
کل1,200,000
هتل آپارتمان سخاوتدوتخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/11
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/12
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/25
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 1,050,000
کل2,100,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل1,700,000
هتل آپارتمان سخاوتاتاق 3 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/11
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/12
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/25
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 1,050,000
کل3,150,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل2,550,000
هتل آپارتمان سخاوتاتاق چهار تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/11
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/12
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/25
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 1,050,000
کل4,200,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل3,400,000
هتل آپارتمان حجاباتاق 5 تخته
از 1395/12/06
تا 1395/12/08
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/15
تا 1395/12/25
هرنفر 450,000
کل2,250,000
هتل آپارتمان حجاباتاق چهار تخته
از 1395/12/06
تا 1395/12/08
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/15
تا 1395/12/25
هرنفر 450,000
کل1,800,000
هتل آپارتمان حجاباتاق 3 تخته
از 1395/12/06
تا 1395/12/08
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/15
تا 1395/12/25
هرنفر 450,000
کل1,350,000
هتل آپارتمان حجاباتاق 2 تخته
از 1395/12/06
تا 1395/12/08
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/15
تا 1395/12/25
هرنفر 450,000
کل900,000
هتل آپارتمان پویاسوئیت 2 تخته
از 1395/11/02
تا 1395/12/09
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل1,600,000
هتل آپارتمان پویاواحد 1خوابه4نفره
از 1395/11/02
تا 1395/12/09
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل3,200,000
هتل آپارتمان پویاواحد 2 خوابه 6 نفره
از 1395/11/02
تا 1395/12/09
هرنفر 500,000
کل3,000,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 600,000
کل3,600,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 500,000
کل3,000,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل4,800,000
هتل آپارتمان مرصاداتاق 2 تخته
از 1395/12/28
تا 1396/01/05
هرنفر 950,000
کل1,900,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل1,600,000
هتل آپارتمان مرصاد4 تخته
از 1395/12/28
تا 1396/01/05
هرنفر 950,000
کل3,800,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل3,200,000
هتل آپارتمان مرصاداتاق 3 تخته
از 1395/12/28
تا 1396/01/05
هرنفر 950,000
کل2,850,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل2,400,000
یک ستاره سبلاناتاق 2 تخته
از 1395/12/05
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/20
هرنفر 400,000
کل800,000
یک ستاره سبلاناتاق 3 تخته
از 1395/12/05
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/20
هرنفر 400,000
کل1,200,000
یک ستاره سبلاناتاق 4 تخته
از 1395/12/05
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/20
هرنفر 400,000
کل1,600,000
یک ستاره سبلاناتاق 5 تخته
از 1395/12/05
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 500,000
کل2,500,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/20
هرنفر 400,000
کل2,000,000
هتل آپارتمان آبان طلاییاتاق 2 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 800,000
کل1,600,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/09
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1396/01/10
تا 1396/01/13
هرنفر 600,000
کل1,200,000
هتل آپارتمان آبان طلاییاتاق 3 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 800,000
کل2,400,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/09
هرنفر 600,000
کل1,800,000
از 1396/01/10
تا 1396/01/13
هرنفر 600,000
کل1,800,000
هتل آپارتمان آبان طلاییواحد 1خوابه4نفره
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 800,000
کل3,200,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/09
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1396/01/10
تا 1396/01/13
هرنفر 600,000
کل2,400,000
هتل آپارتمان کوروشآپارتمان یک خوابه چهار تخته
از 1395/12/08
تا 1395/12/25
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل3,600,000
هتل آپارتمان کوروشدو تخته
از 1395/12/08
تا 1395/12/25
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل1,800,000
هتل آپارتمان مشاهیردو تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 650,000
کل1,300,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/07
هرنفر 1,050,000
کل2,100,000
از 1396/01/08
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل1,800,000
هتل آپارتمان مشاهیرسه تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 650,000
کل1,950,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/07
هرنفر 1,000,000
کل3,000,000
از 1396/01/08
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل2,550,000
هتل آپارتمان مشاهیرچهار تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 650,000
کل2,600,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/07
هرنفر 950,000
کل3,800,000
از 1396/01/08
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل3,200,000
هتل آپارتمان پارمینیک تخته
از 1395/12/05
تا 1395/12/25
هرنفر 450,000
کل450,000
هتل آپارتمان پارمین2 تخته
از 1395/12/07
تا 1395/12/09
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/11
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/12
تا 1395/12/13
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/15
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/16
تا 1395/12/25
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 750,000
کل1,500,000
هتل آپارتمان پارمینسه تخته
از 1395/12/07
تا 1395/12/09
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/11
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/12
تا 1395/12/13
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/15
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/16
تا 1395/12/25
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 750,000
کل2,250,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 750,000
کل2,250,000
یک ستاره انصاراتاق 2 تخته
از 1395/12/06
تا 1395/12/09
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 700,000
کل1,400,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,200,000
کل2,400,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 700,000
کل1,400,000
یک ستاره انصاراتاق 3 تخته
از 1395/12/06
تا 1395/12/09
هرنفر 600,000
کل1,800,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 700,000
کل2,100,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 600,000
کل1,800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,200,000
کل3,600,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 700,000
کل2,100,000
یک ستاره انصاراتاق 4 تخته
از 1395/12/06
تا 1395/12/09
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 700,000
کل2,800,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,200,000
کل4,800,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 700,000
کل2,800,000
یک ستاره انصاراتاق5تخته
از 1395/12/06
تا 1395/12/09
هرنفر 600,000
کل3,000,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 700,000
کل3,500,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 600,000
کل3,000,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,200,000
کل6,000,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 700,000
کل3,500,000
دو ستاره صدفاتاق 2 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/27
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/05
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل1,300,000
دو ستاره صدفاتاق 3 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/27
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/05
هرنفر 750,000
کل2,250,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل1,950,000
دو ستاره صدفاتاق 4 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/27
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/05
هرنفر 750,000
کل3,000,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل2,600,000
یک ستاره مرمراتاق یک خواب پنج نفره
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 500,000
کل2,500,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 600,000
کل3,000,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/27
هرنفر 500,000
کل2,500,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/06
هرنفر 980,000
کل4,900,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 620,000
کل3,100,000
یک ستاره مرمردو تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/27
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/06
هرنفر 1,150,000
کل2,300,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 700,000
کل1,400,000
یک ستاره مرمرسه تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 600,000
کل1,800,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/27
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/06
هرنفر 1,100,000
کل3,300,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل1,950,000
یک ستاره مرمراتاق چهار تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/27
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/06
هرنفر 1,000,000
کل4,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 610,000
کل2,440,000
هتل آپارتمان پاویونسوئیت دو تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 430,000
کل860,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 900,000
کل1,800,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل1,600,000
هتل آپارتمان پاویونسوئیت چهار تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 430,000
کل1,720,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 900,000
کل3,600,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل3,200,000
هتل آپارتمان پاویوناتاق یک خواب پنج تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 430,000
کل2,150,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 550,000
کل2,750,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 900,000
کل4,500,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل4,000,000
هتل آپارتمان پاویوناتاق دو تخته با یک کاناپ
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 430,000
کل860,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 900,000
کل1,800,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل1,600,000
هتل آپارتمان پاویوناتاق دو خواب شش تخت
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 430,000
کل2,580,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 550,000
کل3,300,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل2,700,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 900,000
کل5,400,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل4,800,000
هتل آپارتمان پاویوناتاق 3 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 430,000
کل1,290,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 900,000
کل2,700,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل2,400,000
یک ستاره برجیساتاق 3 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 1,000,000
کل3,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل2,550,000
یک ستاره برجیسیک خواب 5 نفره سه تخت و 2 کاناپه
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 550,000
کل2,750,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 1,000,000
کل5,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل4,250,000
یک ستاره برجیساتاق 4 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 1,000,000
کل4,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل3,400,000
یک ستاره برجیسآپارتمان دو خواب چهار تخت
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 1,000,000
کل4,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل3,400,000
یک ستاره برجیسپنج تخت دو کاناپ فولبرد
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 550,000
کل2,750,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 1,000,000
کل5,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل4,250,000
یک ستاره برجیساتاق دو تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 1,000,000
کل2,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل1,700,000
یک ستاره برجیساتاق 3 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 1,000,000
کل3,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل2,550,000
یک ستاره برجیساتاق 5 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 550,000
کل2,750,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/06
هرنفر 1,000,000
کل5,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 850,000
کل4,250,000
هتل آپارتمان افتخارواحد یک خوابه 4 تخت
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/14
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/15
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 850,000
کل3,400,000
هتل آپارتمان افتخارواحد یک خوابه 5 تخت
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/14
هرنفر 500,000
کل2,500,000
از 1395/12/15
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل2,250,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 800,000
کل4,000,000
هتل آپارتمان افتخاراتاق برای دو نفر
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/14
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/15
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 800,000
کل1,600,000
هتل آپارتمان افتخارواحد یک خوابه 6 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 450,000
کل2,700,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/14
هرنفر 500,000
کل3,000,000
از 1395/12/15
تا 1395/12/26
هرنفر 450,000
کل2,700,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 800,000
کل4,800,000
یک ستاره راسپیناسوئیت 2 تخته
از 1395/12/06
تا 1395/12/09
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/04
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1396/01/05
تا 1396/01/06
هرنفر 650,000
کل1,300,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل1,300,000
یک ستاره راسپیناسوئیت 3تخته
از 1395/12/06
تا 1395/12/09
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/04
هرنفر 750,000
کل2,250,000
از 1396/01/05
تا 1396/01/06
هرنفر 650,000
کل1,950,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل1,950,000
یک ستاره راسپیناسوئیت 5 تخته1خوابه
از 1395/12/06
تا 1395/12/09
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/04
هرنفر 750,000
کل3,750,000
از 1396/01/05
تا 1396/01/06
هرنفر 650,000
کل3,250,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل3,250,000
یک ستاره راسپینااتاق 4 تخته
از 1395/12/06
تا 1395/12/09
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/04
هرنفر 750,000
کل3,000,000
از 1396/01/05
تا 1396/01/06
هرنفر 650,000
کل2,600,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل2,600,000
هتل آپارتمان کنعانآپارتمان 1 خوابه برای 2نفر
از 1395/12/07
تا 1395/12/10
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/15
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1395/12/16
تا 1395/12/26
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 1,200,000
کل2,400,000
هتل آپارتمان کنعانآپارتمان 2 خوابه4نفره
از 1395/12/07
تا 1395/12/10
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/15
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1395/12/16
تا 1395/12/26
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 1,200,000
کل4,800,000
هتل آپارتمان کنعاناتاق 3 تخته
از 1395/12/07
تا 1395/12/10
هرنفر 600,000
کل1,800,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/15
هرنفر 600,000
کل1,800,000
از 1395/12/16
تا 1395/12/26
هرنفر 600,000
کل1,800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 1,200,000
کل3,600,000
هتل آپارتمان کنعانآپارتمان یک خواب4 تخته
از 1395/12/07
تا 1395/12/10
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/15
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1395/12/16
تا 1395/12/26
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/13
هرنفر 1,200,000
کل4,800,000
یک ستاره انقلابدوتخته
از 1395/12/02
تا 1395/12/10
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 800,000
کل1,600,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,250,000
کل2,500,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل1,800,000
یک ستاره انقلابسه تخته
از 1395/12/02
تا 1395/12/10
هرنفر 750,000
کل2,250,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 800,000
کل2,400,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 750,000
کل2,250,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,250,000
کل3,750,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل2,700,000
یک ستاره انقلابچهار تخته
از 1395/12/02
تا 1395/12/10
هرنفر 750,000
کل3,000,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 800,000
کل3,200,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 750,000
کل3,000,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,250,000
کل5,000,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل3,600,000
دو ستاره دیبادو تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/26
هرنفر 700,000
کل1,400,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,350,000
کل2,700,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 1,100,000
کل2,200,000
دو ستاره دیباسه تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/26
هرنفر 700,000
کل2,100,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,250,000
کل3,750,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 1,000,000
کل3,000,000
دو ستاره دیباپنج تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/26
هرنفر 700,000
کل3,500,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,150,000
کل5,750,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل4,500,000
دو ستاره دیبااتاق 4 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/26
هرنفر 700,000
کل2,800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,250,000
کل5,000,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 1,000,000
کل4,000,000
دو ستاره کوثراتاق 2تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/27
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/07
هرنفر 1,250,000
کل2,500,000
از 1396/01/08
تا 1396/01/13
هرنفر 950,000
کل1,900,000
دو ستاره کوثراتاق 2 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/18
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1395/12/19
تا 1395/12/19
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1395/12/20
تا 1395/12/21
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1395/12/22
تا 1395/12/27
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/07
هرنفر 1,250,000
کل2,500,000
از 1396/01/08
تا 1396/01/13
هرنفر 950,000
کل1,900,000
دو ستاره کوثراتاق 3 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/18
هرنفر 750,000
کل2,250,000
از 1395/12/19
تا 1395/12/21
هرنفر 750,000
کل2,250,000
از 1395/12/22
تا 1395/12/27
هرنفر 750,000
کل2,250,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/07
هرنفر 1,250,000
کل3,750,000
از 1396/01/08
تا 1396/01/13
هرنفر 950,000
کل2,850,000
دو ستاره کوثراتاق 4 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/18
هرنفر 750,000
کل3,000,000
از 1395/12/19
تا 1395/12/21
هرنفر 750,000
کل3,000,000
از 1395/12/22
تا 1395/12/27
هرنفر 750,000
کل3,000,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/07
هرنفر 1,250,000
کل5,000,000
از 1396/01/08
تا 1396/01/13
هرنفر 950,000
کل3,800,000
دو ستاره کوثرآپارتمان 1 خوابه 4 نفره
از 1395/12/01
تا 1395/12/18
هرنفر 750,000
کل3,000,000
از 1395/12/19
تا 1395/12/19
هرنفر 750,000
کل3,000,000
از 1395/12/20
تا 1395/12/21
هرنفر 750,000
کل3,000,000
از 1395/12/22
تا 1395/12/27
هرنفر 750,000
کل3,000,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/07
هرنفر 1,250,000
کل5,000,000
از 1396/01/08
تا 1396/01/13
هرنفر 950,000
کل3,800,000
دو ستاره شهریاراتاق 2 تخته
از 1395/12/06
تا 1395/12/09
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/27
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/05
هرنفر 1,100,000
کل2,200,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل1,800,000
دو ستاره شهریاراتاق 3 تخته
از 1395/12/06
تا 1395/12/09
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/27
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/05
هرنفر 1,100,000
کل3,300,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل2,700,000
دو ستاره شهریاراتاق 4 تخته
از 1395/12/06
تا 1395/12/09
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/27
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/05
هرنفر 900,000
کل3,600,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 700,000
کل2,800,000
دو ستاره شهریارآپارتمان 1 خوابه
از 1395/12/06
تا 1395/12/09
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/27
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/05
هرنفر 1,100,000
کل3,300,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 1,000,000
کل3,000,000
دو ستاره شهریارآپارتمان 2 خوابه
از 1395/12/06
تا 1395/12/09
هرنفر 500,000
کل2,500,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/27
هرنفر 500,000
کل2,500,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/05
هرنفر 1,100,000
کل5,500,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 1,000,000
کل5,000,000
دو ستاره شهریارآپارتمان 1 خوابه
از 1395/12/06
تا 1395/12/09
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/27
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/05
هرنفر 900,000
کل3,600,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 700,000
کل2,800,000
دو ستاره شهریار(آپارتمان 1 خوابه
از 1395/12/06
تا 1395/12/09
هرنفر 600,000
کل3,000,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/27
هرنفر 600,000
کل3,000,000
از 1395/12/28
تا 1396/01/05
هرنفر 900,000
کل4,500,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 700,000
کل3,500,000
دو ستاره ارگاتاق 2 تخته
از 1395/11/24
تا 1395/12/25
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 1,000,000
کل2,000,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/10
هرنفر 900,000
کل1,800,000
از 1396/01/11
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل1,600,000
دو ستاره ارگاتاق 3 تخته
از 1395/11/24
تا 1395/12/25
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 1,000,000
کل3,000,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/10
هرنفر 900,000
کل2,700,000
از 1396/01/11
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل2,400,000
دو ستاره ارگاتاق 4 تخته
از 1395/11/24
تا 1395/12/25
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 1,000,000
کل4,000,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/10
هرنفر 900,000
کل3,600,000
از 1396/01/11
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل3,200,000
دو ستاره ارگاتاق5تخته
از 1395/11/24
تا 1395/12/25
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 1,000,000
کل5,000,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/10
هرنفر 900,000
کل4,500,000
از 1396/01/11
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل4,000,000
یک ستاره فرزانگاناتاق 2 تخته
از 1395/12/07
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 900,000
کل1,800,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/10
هرنفر 700,000
کل1,400,000
از 1396/01/11
تا 1396/01/15
هرنفر 500,000
کل1,000,000
یک ستاره فرزانگاناتاق 3 تخته
از 1395/12/07
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 900,000
کل2,700,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/10
هرنفر 700,000
کل2,100,000
از 1396/01/11
تا 1396/01/15
هرنفر 500,000
کل1,500,000
یک ستاره فرزانگانواحد 1خوابه4نفره
از 1395/12/07
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 900,000
کل3,600,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/10
هرنفر 700,000
کل2,800,000
از 1396/01/11
تا 1396/01/15
هرنفر 500,000
کل2,000,000
یک ستاره فرزانگانواحد 1خوابه 5تخت
از 1395/12/07
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل2,500,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 900,000
کل4,500,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/10
هرنفر 700,000
کل3,500,000
از 1396/01/11
تا 1396/01/15
هرنفر 500,000
کل2,500,000
یک ستاره فرزانگانواحد 1خوابه6 نفره
از 1395/12/07
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل2,400,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل3,000,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل2,400,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 900,000
کل5,400,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/10
هرنفر 700,000
کل4,200,000
از 1396/01/11
تا 1396/01/15
هرنفر 500,000
کل3,000,000
دو ستاره بسطامیاتاق 2 تخته
از 1395/12/02
تا 1395/12/10
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,250,000
کل2,500,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل1,800,000
دو ستاره بسطامیاتاق 3 تخته
از 1395/12/02
تا 1395/12/10
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 600,000
کل1,800,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,250,000
کل3,750,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل2,700,000
دو ستاره بسطامیاتاق 4تخته
از 1395/12/02
تا 1395/12/10
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/13
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/26
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,250,000
کل5,000,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل3,600,000
سه ستاره اطلساتاق 2 تخته رویال
از 1395/12/05
تا 1395/12/26
هرنفر 1,050,000
کل2,100,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,700,000
کل3,400,000
سه ستاره اطلساتاق 2 تخته کلاسیک
از 1395/12/05
تا 1395/12/26
هرنفر 1,050,000
کل2,100,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,700,000
کل3,400,000
سه ستاره اطلسآپارتمان یک خوابه رویال
از 1395/12/05
تا 1395/12/26
هرنفر 1,050,000
کل3,150,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,700,000
کل5,100,000
سه ستاره اطلسآپارتمان یک خوابه کلاسیک
از 1395/12/05
تا 1395/12/26
هرنفر 1,050,000
کل3,150,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,700,000
کل5,100,000
سه ستاره اطلسآپارتمان 2 خوابه
از 1395/12/05
تا 1395/12/26
هرنفر 1,050,000
کل4,200,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,700,000
کل6,800,000
سه ستاره رضویهاتاق 2 تخته
از 1395/12/05
تا 1395/12/25
هرنفر 1,200,000
کل2,400,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/06
هرنفر 2,000,000
کل4,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 1,600,000
کل3,200,000
از 1396/01/14
تا 1396/01/31
هرنفر 1,400,000
کل2,800,000
سه ستاره رضویهسوئیت 4 تخته
از 1395/12/05
تا 1395/12/25
هرنفر 1,200,000
کل4,800,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/06
هرنفر 2,000,000
کل8,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 1,600,000
کل6,400,000
از 1396/01/14
تا 1396/01/31
هرنفر 1,400,000
کل5,600,000
سه ستاره رضویهاتاق 3تخته
از 1395/12/05
تا 1395/12/25
هرنفر 1,200,000
کل3,600,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/06
هرنفر 2,000,000
کل6,000,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 1,600,000
کل4,800,000
از 1396/01/14
تا 1396/01/31
هرنفر 1,400,000
کل4,200,000
سه ستاره توساتاق 2 تخته
از 1395/12/01
تا 1396/01/05
هرنفر 2,120,000
کل4,250,000
سه ستاره توسسوئیت
از 1395/12/01
تا 1396/01/05
هرنفر 2,310,000
کل9,260,000
سه ستاره توساتاق 3 تخته
از 1395/12/01
تا 1396/01/05
هرنفر 1,810,000
کل5,450,000
سه ستاره توساتاق 4 تخته
از 1395/12/01
تا 1396/01/05
هرنفر 1,590,000
کل6,390,000
سه ستاره توسآپارتمان 2 خوابه اشراف
از 1395/12/01
تا 1396/01/05
هرنفر 3,130,000
کل12,520,000
هتل آپارتمان مهرشاداتاق 2 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/25
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/04
هرنفر 700,000
کل1,400,000
از 1396/01/05
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل1,300,000
هتل آپارتمان مهرشاداتاق 3 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/25
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/04
هرنفر 700,000
کل2,100,000
از 1396/01/05
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل1,950,000
هتل آپارتمان مهرشاداتاق 4 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/25
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/04
هرنفر 700,000
کل2,800,000
از 1396/01/05
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل2,600,000
هتل آپارتمان مللسوئیت 2 تخته
از 1395/10/24
تا 1395/12/10
هرنفر 700,000
کل1,400,000
هتل آپارتمان مللآپارتمان 1 خوابه برای 2نفر
از 1395/10/24
تا 1395/12/10
هرنفر 850,000
کل1,700,000
هتل آپارتمان مللآپارتمان 2 خوابه برای 4نفر
از 1395/10/24
تا 1395/12/10
هرنفر 680,000
کل2,720,000
هتل آپارتمان مللآپارتمان 3 خوابه برای 6 نفر
از 1395/10/24
تا 1395/12/10
هرنفر 700,000
کل4,200,000
سه ستاره هفت آسمانیک خوابه کانت 5 تخته
از 1395/12/02
تا 1395/12/26
هرنفر 800,000
کل4,000,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,300,000
کل6,500,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 1,100,000
کل5,500,000
سه ستاره هفت آسمانچهار تخته
از 1395/12/02
تا 1395/12/26
هرنفر 800,000
کل3,200,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,300,000
کل5,200,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 1,100,000
کل4,400,000
سه ستاره هفت آسمانسه تخته
از 1395/12/02
تا 1395/12/26
هرنفر 800,000
کل2,400,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,300,000
کل3,900,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 1,100,000
کل3,300,000
سه ستاره هفت آسمان2 تخته
از 1395/12/02
تا 1395/12/26
هرنفر 800,000
کل1,600,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/05
هرنفر 1,300,000
کل2,600,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 1,100,000
کل2,200,000
سه ستاره پارادایساتاق 2 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 650,000
کل1,300,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/06
هرنفر 1,100,000
کل2,200,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل1,800,000
سه ستاره پارادایساتاق 3 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 650,000
کل1,950,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/06
هرنفر 1,100,000
کل3,300,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل2,700,000
سه ستاره پارادایساتاق 4تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 650,000
کل2,600,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/06
هرنفر 1,100,000
کل4,400,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل3,600,000
سه ستاره پارادایسواحد 2 خوابه 6 نفره
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 550,000
کل3,300,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 650,000
کل3,900,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 550,000
کل3,300,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/06
هرنفر 1,100,000
کل6,600,000
از 1396/01/07
تا 1396/01/13
هرنفر 900,000
کل5,400,000
هتل آپارتمان فاخراتاق 2 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/15
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1395/12/16
تا 1395/12/25
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 900,000
کل1,800,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل1,600,000
هتل آپارتمان فاخراتاق 3 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/15
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1395/12/16
تا 1395/12/25
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 900,000
کل2,700,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل2,400,000
هتل آپارتمان فاخراپارتمان 1 خوابه
از 1395/12/01
تا 1395/12/15
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1395/12/16
تا 1395/12/25
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 900,000
کل3,600,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل3,200,000
هتل آپارتمان فاخرآپارتمان 2 خوابه 6 نفره
از 1395/12/01
تا 1395/12/15
هرنفر 550,000
کل3,300,000
از 1395/12/16
تا 1395/12/25
هرنفر 550,000
کل3,300,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 900,000
کل5,400,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل4,800,000
هتل آپارتمان سفرااتاق 2 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/08
هرنفر 1,100,000
کل2,200,000
از 1396/01/09
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل1,600,000
هتل آپارتمان سفرااتاق 3 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 600,000
کل1,800,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/08
هرنفر 1,100,000
کل3,300,000
از 1396/01/09
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل2,400,000
هتل آپارتمان سفراواحد 1 خوابه 4 تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/08
هرنفر 1,100,000
کل4,400,000
از 1396/01/09
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل3,200,000
هتل آپارتمان سفراواحد 2 خوابه 6 نفره
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 500,000
کل3,000,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 600,000
کل3,600,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 500,000
کل3,000,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/08
هرنفر 1,100,000
کل6,600,000
از 1396/01/09
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل4,800,000
هتل آپارتمان سفرااتاق 5تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 500,000
کل2,500,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 600,000
کل3,000,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 500,000
کل2,500,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/08
هرنفر 1,100,000
کل5,500,000
از 1396/01/09
تا 1396/01/13
هرنفر 800,000
کل4,000,000
هتل آپارتمان آلتوندو تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/08
هرنفر 850,000
کل1,700,000
از 1396/01/09
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل1,300,000
هتل آپارتمان آلتونسه تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل1,200,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/08
هرنفر 850,000
کل2,550,000
از 1396/01/09
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل1,950,000
هتل آپارتمان آلتونچهار تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/08
هرنفر 850,000
کل3,400,000
از 1396/01/09
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل2,600,000
هتل آپارتمان آلتونپنج تخته
از 1395/12/01
تا 1395/12/10
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/11
تا 1395/12/16
هرنفر 500,000
کل2,500,000
از 1395/12/17
تا 1395/12/26
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/08
هرنفر 850,000
کل4,250,000
از 1396/01/09
تا 1396/01/13
هرنفر 650,000
کل3,250,000
سه ستاره نوراتاق 2 تخته
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 1,800,000
کل3,600,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 1,600,000
کل3,200,000
سه ستاره نوراتاق 3 تخته
از 1395/12/26
تا 1396/01/05
هرنفر 1,800,000
کل5,400,000
از 1396/01/06
تا 1396/01/13
هرنفر 1,600,000
کل4,800,000
هتل آپارتمان لبخندآپارتمان 1 خوابه برای 2نفر
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 700,000
کل1,400,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/13
هرنفر 1,250,000
کل2,500,000
هتل آپارتمان لبخندآپارتمان 1 خوابه برای 3نفر
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 700,000
کل2,100,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/13
هرنفر 1,250,000
کل3,750,000
هتل آپارتمان لبخندآپارتمان 1 خوابه برای 4 نفر
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 700,000
کل2,800,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/13
هرنفر 1,250,000
کل5,000,000
هتل آپارتمان لبخندآپارتمان 1 خوابه برای 5نفر
از 1395/12/01
تا 1395/12/09
هرنفر 500,000
کل2,500,000
از 1395/12/10
تا 1395/12/13
هرنفر 700,000
کل3,500,000
از 1395/12/14
تا 1395/12/25
هرنفر 500,000
کل2,500,000
از 1395/12/26
تا 1396/01/13
هرنفر 1,250,000
کل6,250,000
سه ستاره ایران زمیناتاق 2 تخته
از 1395/12/08
تا 1395/12/26
هرنفر 1,050,000
کل2,100,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/07
هرنفر 1,400,000
کل2,800,000
از 1396/01/08
تا 1396/01/13
هرنفر 1,200,000
کل2,400,000
سه ستاره ایران زمیناتاق 3 تخته
از 1395/12/08
تا 1395/12/26
هرنفر 1,050,000
کل3,150,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/07
هرنفر 1,400,000
کل4,200,000
از 1396/01/08
تا 1396/01/13
هرنفر 1,200,000
کل3,600,000
سه ستاره ایران زمینسوئیت
از 1395/12/08
تا 1395/12/26
هرنفر 1,050,000
کل2,100,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/07
هرنفر 1,400,000
کل2,800,000
از 1396/01/08
تا 1396/01/13
هرنفر 1,200,000
کل2,400,000
سه ستاره ایران زمینسوئیت 4 تخته
از 1395/12/08
تا 1395/12/26
هرنفر 1,050,000
کل4,200,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/07
هرنفر 1,400,000
کل5,600,000
از 1396/01/08
تا 1396/01/13
هرنفر 1,200,000
کل4,800,000
سه ستاره ایران زمینآپارتمان 1خوابه
از 1395/12/08
تا 1395/12/26
هرنفر 1,050,000
کل4,200,000
از 1395/12/27
تا 1396/01/07
هرنفر 1,400,000
کل5,600,000
از 1396/01/08
تا 1396/01/13
هرنفر 1,200,000
کل4,800,000
چهار ستاره مهستانواحد 2 خوابه 2 نفره
از 1395/11/11
تا 1395/12/10
هرنفر 1,050,000
کل2,100,000
چهار ستاره مهستانواحد 2 خوابه 3نفره
از 1395/11/11
تا 1395/12/10
هرنفر 1,050,000
کل3,150,000
چهار ستاره مهستانواحد 2 خوابه 4 نفره
از 1395/11/11
تا 1395/12/10
هرنفر 1,050,000
کل4,200,000
چهار ستاره مهستانسوئیت 2 تخته
از 1395/11/11
تا 1395/12/10
هرنفر 1,050,000
کل2,100,000
چهار ستاره مهستانسوئیت 3تخته
از 1395/11/11
تا 1395/12/10
هرنفر 1,050,000
کل3,150,000
چهار ستاره مهستانسوئیت 4تخته
از 1395/11/11
تا 1395/12/10
هرنفر 1,050,000
کل4,200,000
چهار ستاره مهستانواحد 1خوابه 3 تخته
از 1395/11/11
تا 1395/12/10
هرنفر 1,050,000
کل3,150,000
چهار ستاره مهستانواحد 1خوابه 2نفره
از 1395/11/11
تا 1395/12/10
هرنفر 1,050,000
کل2,100,000
پنج ستاره قصر الماساتاق یک تخته
از 1395/10/07
تا 1395/12/27
هرنفر 2,800,000
کل2,800,000
پنج ستاره قصر الماساتاق 2 تخته
از 1395/10/07
تا 1395/12/27
هرنفر 2,090,000
کل4,190,000
پنج ستاره قصر الماسسوئیت 2 تخته
از 1395/10/07
تا 1395/12/27
هرنفر 2,390,000
کل4,790,000
پنج ستاره قصر الماسپرنسس رم
از 1395/10/07
تا 1395/12/27
هرنفر 2,590,000
کل5,190,000
پنج ستاره قصر الماسکانکت 4 نفره
از 1395/10/07
تا 1395/12/27
هرنفر 2,090,000
کل8,390,000
 

سرویس های ما

#

بالاترین کیفیت کیفیت برتر هتل ها

گروه گردشگری زواران سعی بر انتخاب با کیفیت ترین و مناسب ترین هتل های شهر مشهد مقدس را برای رفاه زواران عزیز دارد...

#

قیمت مناسب قیمت های ایده آل هتل ها

در کنار کیفیت مناسب و بالای هتل ها و هتل آپارتمان ها سعی بر رعایت حقوق زائرین محترم شده و قیمت های اقامت تا حد امکان کاهش یافته است...

#

تخفیفات ویژه تخفیف های دوره ای و اختصاصی

گروه گردشگری زواران طی رایزنی با هتل ها و هتل آپارتمان ها به صورت دوره ای تخفیفات ویژه در رزروها اعمال می کند...

#

اقامتی آسودهبا خیال راحت سفر کنید

اطمینان از محل اقامت قبل از سفر باعث آسودگی خاطر و اطمینان می گردد، اقامت خود در مشهد مقدس را به گروه گردشگری زواران بسپارید...