هتل آپارتمان آیسانسوئیت 3تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/26
هرنفر 450,000
کل1,350,000
هتل آپارتمان آیسانسوئیت 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 430,000
کل1,720,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/26
هرنفر 430,000
کل1,720,000
هتل آپارتمان آیساناتاق 5 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 420,000
کل2,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/26
هرنفر 420,000
کل2,100,000
هتل آپارتمان آیساناتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/26
هرنفر 450,000
کل900,000
هتل آپارتمان آیسانسویت پنج تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 420,000
کل2,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/26
هرنفر 420,000
کل2,100,000
هتل آپارتمان ققنوساتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 900,000
کل1,800,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 800,000
کل1,600,000
هتل آپارتمان ققنوساتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 900,000
کل2,700,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 800,000
کل2,400,000
هتل آپارتمان ققنوساتاق 4 نفر 3 تخت 1 کاناپ
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 480,000
کل1,920,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 480,000
کل1,920,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 880,000
کل3,520,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 780,000
کل3,120,000
هتل آپارتمان ققنوساتاق 5 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 470,000
کل2,350,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 470,000
کل2,350,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 870,000
کل4,350,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 770,000
کل3,850,000
هتل آپارتمان ققنوس4 تخته برای 4 نفر
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 480,000
کل1,920,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 480,000
کل1,920,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 880,000
کل3,520,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 780,000
کل3,120,000
هتل آپارتمان ققنوسسه تخت دو کاناپ
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 900,000
کل2,700,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 800,000
کل2,400,000
هتل آپارتمان آنااتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 330,000
کل660,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 330,000
کل660,000
هتل آپارتمان آنااتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 350,000
کل1,050,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 350,000
کل1,050,000
هتل آپارتمان آنااتاق 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/01
هرنفر 350,000
کل1,400,000
از 1396/12/02
تا 1396/12/03
هرنفر 350,000
کل1,400,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/26
هرنفر 280,000
کل1,120,000
هتل آپارتمان آنااتاق 5تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 300,000
کل1,500,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 300,000
کل1,500,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 720,000
کل3,600,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 620,000
کل3,100,000
هتل آپارتمان آناآپارتمان 1 خوابه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 350,000
کل1,750,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/26
هرنفر 280,000
کل1,400,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 720,000
کل3,600,000
هتل آپارتمان مهتاباتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 430,000
کل1,290,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 430,000
کل1,290,000
از 1396/12/26
تا 1397/01/04
هرنفر 950,000
کل2,850,000
از 1397/01/05
تا 1397/01/13
هرنفر 900,000
کل2,700,000
هتل آپارتمان مهتاباتاق 4تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 410,000
کل1,640,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 410,000
کل1,640,000
از 1396/12/26
تا 1397/01/04
هرنفر 840,000
کل3,360,000
از 1397/01/05
تا 1397/01/13
هرنفر 780,000
کل3,120,000
هتل آپارتمان مهتاباتاق 5 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 400,000
کل2,000,000
از 1396/12/26
تا 1397/01/04
هرنفر 820,000
کل4,100,000
از 1397/01/05
تا 1397/01/13
هرنفر 770,000
کل3,850,000
هتل آپارتمان مهتاباتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 430,000
کل860,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 430,000
کل860,000
از 1396/12/26
تا 1397/01/04
هرنفر 950,000
کل1,900,000
از 1397/01/05
تا 1397/01/13
هرنفر 900,000
کل1,800,000
هتل آپارتمان تمدندو تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 370,000
کل740,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 370,000
کل740,000
هتل آپارتمان تمدناتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 360,000
کل1,080,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 360,000
کل1,080,000
هتل آپارتمان تمدناتاق 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 350,000
کل1,400,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 350,000
کل1,400,000
هتل آپارتمان تمدناتاق 5 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 350,000
کل1,750,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 350,000
کل1,750,000
هتل آپارتمان حجاباتاق 5 تخته
از 1396/12/20
تا 1396/12/26
هرنفر 390,000
کل1,950,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 780,000
کل3,900,000
هتل آپارتمان حجاباتاق چهار تخته
از 1396/12/20
تا 1396/12/26
هرنفر 400,000
کل1,600,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 800,000
کل3,200,000
هتل آپارتمان حجاباتاق 3 تخته
از 1396/12/20
تا 1396/12/26
هرنفر 420,000
کل1,260,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 850,000
کل2,550,000
هتل آپارتمان حجاباتاق 2 تخته
از 1396/12/20
تا 1396/12/26
هرنفر 420,000
کل840,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 900,000
کل1,800,000
دو ستاره سرزمین افتاباتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/16
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1396/12/17
تا 1396/12/19
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1396/12/20
تا 1396/12/25
هرنفر 450,000
کل900,000
دو ستاره سرزمین افتاباتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 450,000
کل1,350,000
دو ستاره سرزمین افتاباتاق 4 نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 430,000
کل1,720,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 430,000
کل1,720,000
دو ستاره سرزمین افتاباتاق 3تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/16
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1396/12/17
تا 1396/12/19
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1396/12/20
تا 1396/12/25
هرنفر 450,000
کل1,350,000
دو ستاره سرزمین افتاباتاق 4تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 430,000
کل1,720,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 430,000
کل1,720,000
دو ستاره سرزمین افتاباتاق 5 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 420,000
کل2,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/16
هرنفر 420,000
کل2,100,000
از 1396/12/17
تا 1396/12/19
هرنفر 420,000
کل2,100,000
از 1396/12/20
تا 1396/12/25
هرنفر 420,000
کل2,100,000
دو ستاره سرزمین افتاباتاق 6 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 420,000
کل2,520,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/16
هرنفر 420,000
کل2,520,000
از 1396/12/17
تا 1396/12/19
هرنفر 420,000
کل2,520,000
از 1396/12/20
تا 1396/12/25
هرنفر 420,000
کل2,520,000
یک ستاره انصاراتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 1,150,000
کل2,300,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 750,000
کل1,500,000
یک ستاره انصاراتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 1,150,000
کل3,450,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 750,000
کل2,250,000
یک ستاره انصاراتاق 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 480,000
کل1,920,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 480,000
کل1,920,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 1,130,000
کل4,520,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 730,000
کل2,920,000
یک ستاره انصارواحد 1خوابه5نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 470,000
کل2,350,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 470,000
کل2,350,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 1,120,000
کل5,600,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 720,000
کل3,600,000
یک ستاره انصاریک خوابه شش تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 470,000
کل2,820,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 470,000
کل2,820,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 1,120,000
کل6,720,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 720,000
کل4,320,000
هتل آپارتمان قصرالشمسدو تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 850,000
کل1,700,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 750,000
کل1,500,000
هتل آپارتمان قصرالشمسسه تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 850,000
کل2,550,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 750,000
کل2,250,000
هتل آپارتمان قصرالشمسچهار تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 480,000
کل1,920,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 430,000
کل1,720,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 830,000
کل3,320,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 730,000
کل2,920,000
هتل آپارتمان قصرالشمسپنج تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 470,000
کل2,350,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 420,000
کل2,100,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 820,000
کل4,100,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 720,000
کل3,600,000
هتل آپارتمان جیهونسه تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 500,000
کل1,500,000
هتل آپارتمان جیهونچهار تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 480,000
کل1,920,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 480,000
کل1,920,000
هتل آپارتمان جیهوناتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 500,000
کل1,000,000
هتل آپارتمان تیانااتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 430,000
کل860,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 430,000
کل860,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 950,000
کل1,900,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 800,000
کل1,600,000
هتل آپارتمان تیانااتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 390,000
کل1,170,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 390,000
کل1,170,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 850,000
کل2,550,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 750,000
کل2,250,000
هتل آپارتمان تیانااتاق 4تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 380,000
کل1,520,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 380,000
کل1,520,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 830,000
کل3,320,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 730,000
کل2,920,000
هتل آپارتمان تیانااتاق5تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 370,000
کل1,850,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 370,000
کل1,850,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 820,000
کل4,100,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 720,000
کل3,600,000
هتل آپارتمان صادقیه توساتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 650,000
کل1,300,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 650,000
کل1,300,000
هتل آپارتمان صادقیه توساتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 650,000
کل1,950,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 650,000
کل1,950,000
هتل آپارتمان صادقیه توسآپارتمان 2 خوابه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 620,000
کل3,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 620,000
کل3,100,000
هتل آپارتمان صادقیه توساتاق 4 نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 630,000
کل2,520,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 630,000
کل2,520,000
هتل آپارتمان کافیآپارتمان 2خوابه 4 نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 280,000
کل1,150,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 280,000
کل1,150,000
هتل آپارتمان کافیآپارتمان 2خوابه 6تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 260,000
کل1,600,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 260,000
کل1,600,000
هتل آپارتمان کافیآپارتمان 2خوابه 8خته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 250,000
کل2,000,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 250,000
کل2,000,000
یک ستاره دیبادو تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/08
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1396/12/09
تا 1396/12/13
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1396/12/14
تا 1396/12/25
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1396/12/26
تا 1397/01/04
هرنفر 1,300,000
کل2,600,000
یک ستاره دیباسه تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 560,000
کل1,680,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/08
هرنفر 560,000
کل1,680,000
از 1396/12/09
تا 1396/12/13
هرنفر 560,000
کل1,680,000
از 1396/12/14
تا 1396/12/25
هرنفر 560,000
کل1,680,000
از 1396/12/26
تا 1397/01/04
هرنفر 1,280,000
کل3,840,000
یک ستاره دیباپنج تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 530,000
کل2,650,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/08
هرنفر 530,000
کل2,650,000
از 1396/12/09
تا 1396/12/13
هرنفر 530,000
کل2,650,000
از 1396/12/14
تا 1396/12/25
هرنفر 540,000
کل2,700,000
از 1396/12/26
تا 1397/01/04
هرنفر 1,260,000
کل6,300,000
یک ستاره دیبااتاق 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/08
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1396/12/09
تا 1396/12/13
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1396/12/14
تا 1396/12/25
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1396/12/26
تا 1397/01/04
هرنفر 1,270,000
کل5,080,000
یک ستاره مرمراتاق یک خواب پنج نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 520,000
کل2,600,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/24
هرنفر 520,000
کل2,600,000
یک ستاره مرمردو تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/24
هرنفر 550,000
کل1,100,000
یک ستاره مرمرسه تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/24
هرنفر 550,000
کل1,650,000
یک ستاره مرمراتاق چهار تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 530,000
کل2,120,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/24
هرنفر 530,000
کل2,120,000
هتل آپارتمان علیزادهچهار تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 330,000
کل1,320,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 330,000
کل1,320,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/04
هرنفر 780,000
کل3,120,000
از 1397/01/05
تا 1397/01/09
هرنفر 680,000
کل2,720,000
از 1397/01/10
تا 1397/01/13
هرنفر 530,000
کل2,120,000
هتل آپارتمان علیزادهسه تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 350,000
کل1,050,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 350,000
کل1,050,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/04
هرنفر 800,000
کل2,400,000
از 1397/01/05
تا 1397/01/09
هرنفر 700,000
کل2,100,000
از 1397/01/10
تا 1397/01/13
هرنفر 550,000
کل1,650,000
هتل آپارتمان علیزادهاتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 350,000
کل700,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 350,000
کل700,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/04
هرنفر 850,000
کل1,700,000
از 1397/01/05
تا 1397/01/09
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1397/01/10
تا 1397/01/13
هرنفر 600,000
کل1,200,000
هتل آپارتمان پاویونسوئیت دو تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 380,000
کل760,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 380,000
کل760,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/03
هرنفر 900,000
کل1,800,000
از 1397/01/04
تا 1397/01/05
هرنفر 900,000
کل1,800,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/12
هرنفر 700,000
کل1,400,000
هتل آپارتمان پاویونسوئیت چهار تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 370,000
کل1,480,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 370,000
کل1,480,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 780,000
کل3,120,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/12
هرنفر 680,000
کل2,720,000
هتل آپارتمان پاویوناتاق یک خواب پنج تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 360,000
کل1,800,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 360,000
کل1,800,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 870,000
کل4,350,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/12
هرنفر 670,000
کل3,350,000
هتل آپارتمان پاویوناتاق دو تخته با یک کاناپ
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 380,000
کل760,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 380,000
کل760,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 900,000
کل1,800,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/12
هرنفر 700,000
کل1,400,000
هتل آپارتمان پاویوناتاق دو خواب شش تخت
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 360,000
کل2,160,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 360,000
کل2,160,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 870,000
کل5,220,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/12
هرنفر 670,000
کل4,020,000
هتل آپارتمان پاویوناتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 370,000
کل1,110,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 370,000
کل1,110,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 900,000
کل2,700,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/12
هرنفر 700,000
کل2,100,000
یک ستاره برجیساتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 450,000
کل1,350,000
یک ستاره برجیسیک خواب 5 نفره سه تخت و 2 کاناپه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 420,000
کل2,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 420,000
کل2,100,000
یک ستاره برجیساتاق 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 430,000
کل1,720,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 430,000
کل1,720,000
یک ستاره برجیسآپارتمان دو خواب چهار تخت
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 430,000
کل1,720,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 430,000
کل1,720,000
یک ستاره برجیسپنج تخت دو کاناپ فولبرد
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 420,000
کل2,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 420,000
کل2,100,000
یک ستاره برجیساتاق دو تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 450,000
کل900,000
یک ستاره برجیساتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 450,000
کل1,350,000
یک ستاره برجیساتاق 5 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 420,000
کل2,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 420,000
کل2,100,000
هتل آپارتمان افتخارواحد یک خوابه 4 تخت
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 430,000
کل1,720,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/06
هرنفر 430,000
کل1,720,000
از 1396/12/07
تا 1396/12/25
هرنفر 430,000
کل1,720,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 930,000
کل3,720,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/12
هرنفر 830,000
کل3,320,000
هتل آپارتمان افتخارواحد یک خوابه 5 تخت
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 420,000
کل2,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/06
هرنفر 420,000
کل2,100,000
از 1396/12/07
تا 1396/12/25
هرنفر 420,000
کل2,100,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 920,000
کل4,600,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/12
هرنفر 820,000
کل4,100,000
هتل آپارتمان افتخاراتاق برای دو نفر
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/06
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1396/12/07
تا 1396/12/25
هرنفر 450,000
کل900,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 950,000
کل1,900,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/12
هرنفر 850,000
کل1,700,000
هتل آپارتمان افتخارواحد یک خوابه 6 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 420,000
کل2,520,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/06
هرنفر 420,000
کل2,520,000
از 1396/12/07
تا 1396/12/25
هرنفر 420,000
کل2,520,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 920,000
کل5,520,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/12
هرنفر 820,000
کل4,920,000
یک ستاره راسپیناسوئیت 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 350,000
کل700,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/19
هرنفر 350,000
کل700,000
از 1396/12/20
تا 1396/12/25
هرنفر 350,000
کل700,000
یک ستاره راسپیناسوئیت 3تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 350,000
کل1,050,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/19
هرنفر 350,000
کل1,050,000
از 1396/12/20
تا 1396/12/25
هرنفر 350,000
کل1,050,000
یک ستاره راسپیناسوئیت 5 تخته1خوابه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 320,000
کل1,600,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/19
هرنفر 320,000
کل1,600,000
از 1396/12/20
تا 1396/12/25
هرنفر 320,000
کل1,600,000
یک ستاره راسپینااتاق 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 330,000
کل1,320,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/19
هرنفر 330,000
کل1,320,000
از 1396/12/20
تا 1396/12/25
هرنفر 330,000
کل1,320,000
یک ستاره راسپیناسوییت یک خوابه4تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 330,000
کل1,320,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/19
هرنفر 330,000
کل1,320,000
از 1396/12/20
تا 1396/12/25
هرنفر 330,000
کل1,320,000
هتل آپارتمان کنعانآپارتمان 1 خوابه برای 2نفر
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/03
هرنفر 1,200,000
کل2,400,000
هتل آپارتمان کنعانآپارتمان 2 خوابه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/04
هرنفر 1,180,000
کل4,720,000
هتل آپارتمان کنعانواحد یک خوابه 3تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 530,000
کل1,590,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 530,000
کل1,590,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/04
هرنفر 1,200,000
کل3,600,000
هتل آپارتمان کنعانآپارتمان یک خواب4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 520,000
کل2,080,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 520,000
کل2,080,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/04
هرنفر 1,180,000
کل4,720,000
یک ستاره آراداتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 420,000
کل840,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 420,000
کل840,000
یک ستاره آراداتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 390,000
کل1,170,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 390,000
کل1,170,000
یک ستاره آرادواحد 1خوابه 4تخت
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 380,000
کل1,520,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 380,000
کل1,520,000
یک ستاره آرادواحد 1خوابه 5تخت
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 390,000
کل1,950,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 390,000
کل1,950,000
یک ستاره آتوسااتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 350,000
کل700,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/20
هرنفر 350,000
کل700,000
از 1396/12/21
تا 1396/12/25
هرنفر 380,000
کل760,000
از 1397/01/07
تا 1397/01/13
هرنفر 650,000
کل1,300,000
یک ستاره آتوسااتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 350,000
کل1,050,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/20
هرنفر 350,000
کل1,050,000
از 1396/12/21
تا 1396/12/25
هرنفر 380,000
کل1,140,000
از 1397/01/07
تا 1397/01/13
هرنفر 650,000
کل1,950,000
یک ستاره آتوسااتاق 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 330,000
کل1,320,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/20
هرنفر 330,000
کل1,320,000
از 1396/12/21
تا 1396/12/25
هرنفر 360,000
کل1,440,000
از 1397/01/07
تا 1397/01/13
هرنفر 630,000
کل2,520,000
هتل آپارتمان زمردآپارتمان 1 خوابه 3نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 730,000
کل2,190,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/27
هرنفر 730,000
کل2,190,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/15
هرنفر 1,200,000
کل3,600,000
هتل آپارتمان زمردآپارتمان 1 خوابه 4 نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 720,000
کل2,880,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/27
هرنفر 720,000
کل2,880,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/15
هرنفر 1,190,000
کل4,760,000
هتل آپارتمان زمردآپارتمان 2 خوابه 6 نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 720,000
کل4,320,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/27
هرنفر 720,000
کل4,320,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/15
هرنفر 1,180,000
کل7,080,000
هتل آپارتمان زمردسوئیت 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/27
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/15
هرنفر 1,220,000
کل2,440,000
هتل آپارتمان زمردپنج تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 730,000
کل3,650,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/27
هرنفر 730,000
کل3,650,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/15
هرنفر 1,200,000
کل6,000,000
هتل آپارتمان تاج محلسویت دو تخته
از 1396/12/03
تا 1396/12/25
هرنفر 400,000
کل800,000
هتل آپارتمان تاج محلاتاق 3تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 310,000
کل930,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 310,000
کل930,000
هتل آپارتمان تاج محلچهار تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 300,000
کل1,200,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 300,000
کل1,200,000
هتل آپارتمان تاج محلاتاق 5 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 280,000
کل1,400,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 280,000
کل1,400,000
یک ستاره ارگاتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 450,000
کل900,000
یک ستاره ارگاتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 450,000
کل1,350,000
یک ستاره ارگاتاق 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 480,000
کل1,920,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 430,000
کل1,720,000
یک ستاره ارگاتاق5تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 470,000
کل2,350,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 420,000
کل2,100,000
هتل آپارتمان سبز طلایی2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 430,000
کل860,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/15
هرنفر 430,000
کل860,000
از 1396/12/16
تا 1396/12/27
هرنفر 430,000
کل860,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/05
هرنفر 1,000,000
کل2,000,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 800,000
کل1,600,000
هتل آپارتمان سبز طلاییاتاق 3تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 430,000
کل1,290,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/15
هرنفر 430,000
کل1,290,000
از 1396/12/16
تا 1396/12/27
هرنفر 430,000
کل1,290,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/05
هرنفر 1,000,000
کل3,000,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 800,000
کل2,400,000
هتل آپارتمان کوروشآپارتمان یک خوابه چهار تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 410,000
کل1,640,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/09
هرنفر 410,000
کل1,640,000
از 1396/12/10
تا 1396/12/12
هرنفر 410,000
کل1,640,000
از 1396/12/13
تا 1396/12/25
هرنفر 410,000
کل1,640,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 830,000
کل3,320,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 780,000
کل3,120,000
هتل آپارتمان کوروشدو تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 430,000
کل860,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/09
هرنفر 430,000
کل860,000
از 1396/12/10
تا 1396/12/12
هرنفر 430,000
کل860,000
از 1396/12/13
تا 1396/12/25
هرنفر 430,000
کل860,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 850,000
کل1,700,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 800,000
کل1,600,000
هتل آپارتمان کوروشاتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 430,000
کل1,290,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/09
هرنفر 430,000
کل1,290,000
از 1396/12/10
تا 1396/12/12
هرنفر 430,000
کل1,290,000
از 1396/12/13
تا 1396/12/25
هرنفر 430,000
کل1,290,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 850,000
کل2,550,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 800,000
کل2,400,000
هتل آپارتمان آلتوندو تخته
از 1396/12/03
تا 1396/12/17
هرنفر 350,000
کل700,000
از 1396/12/18
تا 1396/12/19
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1396/12/20
تا 1396/12/27
هرنفر 350,000
کل700,000
هتل آپارتمان فیروزکوهیدو تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/02
هرنفر 330,000
کل660,000
از 1396/12/03
تا 1396/12/27
هرنفر 300,000
کل600,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/05
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 550,000
کل1,100,000
هتل آپارتمان فیروزکوهیاتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/02
هرنفر 330,000
کل660,000
از 1396/12/03
تا 1396/12/27
هرنفر 300,000
کل600,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/05
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 550,000
کل1,100,000
هتل آپارتمان فیروزکوهیاتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/02
هرنفر 330,000
کل990,000
از 1396/12/03
تا 1396/12/27
هرنفر 300,000
کل900,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/05
هرنفر 750,000
کل2,250,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 550,000
کل1,650,000
هتل آپارتمان فیروزکوهیاتاق5تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/02
هرنفر 300,000
کل1,500,000
از 1396/12/03
تا 1396/12/27
هرنفر 300,000
کل1,500,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/05
هرنفر 720,000
کل3,600,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 520,000
کل2,600,000
هتل آپارتمان معین درباریاتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/04
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1396/12/05
تا 1396/12/26
هرنفر 480,000
کل960,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 1,000,000
کل2,000,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 950,000
کل1,900,000
هتل آپارتمان معین درباریاتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/04
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1396/12/05
تا 1396/12/26
هرنفر 430,000
کل1,290,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 1,000,000
کل3,000,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 950,000
کل2,850,000
هتل آپارتمان معین درباریاتاق 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 540,000
کل2,160,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/04
هرنفر 540,000
کل2,160,000
از 1396/12/05
تا 1396/12/26
هرنفر 390,000
کل1,560,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 980,000
کل3,920,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 930,000
کل3,720,000
هتل آپارتمان معین درباریآپارتمان 1خوابه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 520,000
کل2,600,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/04
هرنفر 520,000
کل2,600,000
از 1396/12/05
تا 1396/12/26
هرنفر 370,000
کل1,850,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 970,000
کل4,850,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 920,000
کل4,600,000
هتل آپارتمان معین درباریآپارتمان 2 خوابه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 520,000
کل3,120,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/04
هرنفر 520,000
کل3,120,000
از 1396/12/05
تا 1396/12/26
هرنفر 370,000
کل2,220,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 970,000
کل5,820,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 920,000
کل5,520,000
یک ستاره مهمانآپارتمان 1خوابه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 480,000
کل1,440,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 480,000
کل1,440,000
یک ستاره مهمانسوئیت
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 490,000
کل980,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 490,000
کل980,000
هتل آپارتمان گوهراتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 400,000
کل800,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 400,000
کل800,000
هتل آپارتمان شاداتاق 2تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 430,000
کل860,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/15
هرنفر 430,000
کل860,000
هتل آپارتمان شاداتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 430,000
کل1,290,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/15
هرنفر 430,000
کل1,290,000
هتل آپارتمان شاداتاق 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 410,000
کل1,640,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/15
هرنفر 410,000
کل1,640,000
هتل آپارتمان مهستانواحد 2 خوابه 2 نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,200,000
کل2,400,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,200,000
کل2,400,000
هتل آپارتمان مهستانواحد 2 خوابه 3نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,200,000
کل3,600,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,200,000
کل3,600,000
هتل آپارتمان مهستانواحد 2 خوابه 4 نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,180,000
کل4,720,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,180,000
کل4,720,000
هتل آپارتمان مهستانسوئیت 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,200,000
کل2,400,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,200,000
کل2,400,000
هتل آپارتمان مهستانسوئیت 3تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,200,000
کل3,600,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,200,000
کل3,600,000
هتل آپارتمان مهستانسوئیت 4تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,180,000
کل4,720,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,180,000
کل4,720,000
هتل آپارتمان مهستانواحد 1خوابه 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,200,000
کل3,600,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,200,000
کل3,600,000
هتل آپارتمان مهستانواحد 1خوابه 2نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,200,000
کل2,400,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,200,000
کل2,400,000
هتل آپارتمان سخاوتدوتخته
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 950,000
کل1,900,000
هتل آپارتمان سخاوتاتاق 3 تخته
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 950,000
کل2,850,000
هتل آپارتمان سخاوتاتاق چهار تخته
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 930,000
کل3,720,000
دو ستاره بسطامیاتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/26
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/03
هرنفر 1,100,000
کل2,200,000
از 1397/01/04
تا 1397/01/13
هرنفر 900,000
کل1,800,000
دو ستاره بسطامیاتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/26
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/03
هرنفر 1,100,000
کل3,300,000
از 1397/01/04
تا 1397/01/13
هرنفر 900,000
کل2,700,000
دو ستاره بسطامیاتاق 4تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 530,000
کل2,120,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/26
هرنفر 530,000
کل2,120,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/03
هرنفر 1,080,000
کل4,320,000
از 1397/01/04
تا 1397/01/13
هرنفر 880,000
کل3,520,000
هتل آپارتمان شباهنگاتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 650,000
کل1,300,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 650,000
کل1,300,000
هتل آپارتمان شباهنگاتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 650,000
کل1,950,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 650,000
کل1,950,000
هتل آپارتمان شباهنگاتاق 4تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 630,000
کل2,520,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 630,000
کل2,520,000
هتل آپارتمان شباهنگواحد 1خوابه5نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 620,000
کل3,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 620,000
کل3,100,000
دو ستاره نخل فردوسسویت دو تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/03
هرنفر 470,000
کل940,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 470,000
کل940,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/04
هرنفر 1,050,000
کل2,100,000
دو ستاره نخل فردوسسویت 4 تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/03
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/04
هرنفر 1,030,000
کل4,120,000
دو ستاره نخل فردوسسویت 3 تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/03
هرنفر 470,000
کل1,410,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 470,000
کل1,410,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/04
هرنفر 1,050,000
کل3,150,000
هتل آپارتمان آفریناتاق 3 تخته 1خوابه
از 1396/12/01
تا 1396/12/02
هرنفر 570,000
کل1,710,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/15
هرنفر 570,000
کل1,710,000
هتل آپارتمان آفریناتاق 2 تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/02
هرنفر 570,000
کل1,140,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/15
هرنفر 570,000
کل1,140,000
هتل آپارتمان آفرینآپارتمان 2خوابه 5تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/02
هرنفر 540,000
کل2,700,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/15
هرنفر 540,000
کل2,700,000
هتل آپارتمان آفرینآپارتمان 2خوابه 6 تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/02
هرنفر 540,000
کل3,240,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/15
هرنفر 540,000
کل3,240,000
هتل آپارتمان آفرینآپارتمان 2خوابه 7تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/02
هرنفر 540,000
کل3,780,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/15
هرنفر 540,000
کل3,780,000
هتل آپارتمان آفرینآپارتمان 1 خوابه 4تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/02
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/15
هرنفر 550,000
کل2,200,000
دو ستاره بهزاداتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 520,000
کل1,040,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 520,000
کل1,040,000
از 1396/12/26
تا 1397/01/05
هرنفر 1,200,000
کل2,400,000
دو ستاره بهزاداتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 520,000
کل1,560,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 520,000
کل1,560,000
از 1396/12/26
تا 1397/01/05
هرنفر 1,200,000
کل3,600,000
دو ستاره بهزاداتاق 4 نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 500,000
کل2,000,000
از 1396/12/26
تا 1397/01/05
هرنفر 1,180,000
کل4,720,000
دو ستاره بهزاداتاق 5 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 490,000
کل2,450,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 490,000
کل2,450,000
از 1396/12/26
تا 1397/01/05
هرنفر 1,170,000
کل5,850,000
دو ستاره بهزاداتاق 6تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 490,000
کل2,940,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 490,000
کل2,940,000
از 1396/12/26
تا 1397/01/05
هرنفر 1,170,000
کل7,020,000
سه ستاره اعیانسوئیت 2 نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 900,000
کل1,810,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 900,000
کل1,810,000
سه ستاره اعیاناتاق 2تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 780,000
کل1,570,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 780,000
کل1,570,000
سه ستاره اعیاناتاق 3تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 680,000
کل2,040,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 680,000
کل2,040,000
سه ستاره اعیانآپارتمان 2 خوابه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 900,000
کل3,620,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 900,000
کل3,620,000
سه ستاره اعیانسوئیت 2نفره رویال
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,200,000
کل2,400,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,200,000
کل2,400,000
سه ستاره تهراناتاق 1 تخته رویال
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,800,000
کل1,800,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,800,000
کل1,800,000
سه ستاره تهراناتاق 2 تخته رویال
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,290,000
کل2,580,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,290,000
کل2,580,000
سه ستاره تهرانسوئت 2 تخته رویال
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,970,000
کل3,940,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,970,000
کل3,940,000
سه ستاره مدائناتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 870,000
کل1,740,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 870,000
کل1,740,000
سه ستاره مدائناتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 850,000
کل2,550,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 850,000
کل2,550,000
سه ستاره مدائناتاق 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 830,000
کل3,320,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 830,000
کل3,320,000
سه ستاره جواهر شرقاتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,070,000
کل2,140,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,070,000
کل2,140,000
سه ستاره جواهر شرقاتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,030,000
کل3,090,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,030,000
کل3,090,000
سه ستاره جواهر شرقاتاق 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,050,000
کل4,200,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,050,000
کل4,200,000
سه ستاره خیاماتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 560,000
کل1,120,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 560,000
کل1,120,000
سه ستاره خیاماتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 550,000
کل1,650,000
سه ستاره خیاماتاق 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 530,000
کل2,120,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 530,000
کل2,120,000
چهار ستاره توساتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 2,020,000
کل4,050,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 2,020,000
کل4,050,000
چهار ستاره توسسوئیت
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 2,380,000
کل9,530,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 2,380,000
کل9,530,000
چهار ستاره توساتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,740,000
کل5,230,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,740,000
کل5,230,000
چهار ستاره توساتاق 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,580,000
کل6,320,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,580,000
کل6,320,000
چهار ستاره توسآپارتمان 2 خوابه اشراق
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 3,150,000
کل12,600,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 3,150,000
کل12,600,000
هتل آپارتمان بشریسویت دو تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,650,000
کل3,300,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,650,000
کل3,300,000
هتل آپارتمان بشریآپارتمان 1 خوابه کلاسیک برای 3نفر
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,550,000
کل4,650,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,550,000
کل4,650,000
هتل آپارتمان بشریآپارتمان دو نفره کلاسیک
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,550,000
کل3,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,550,000
کل3,100,000
هتل آپارتمان بشریآپارتمان 2 خوابه4نفره کلاسیک
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,630,000
کل6,520,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,630,000
کل6,520,000
هتل آپارتمان بشریسوییت 2نفره رویال
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,700,000
کل3,400,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,700,000
کل3,400,000
هتل آپارتمان بشریآپارتمان 1خوابه رویال
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,900,000
کل5,700,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,900,000
کل5,700,000
هتل آپارتمان بشریآپارتمان 2 خوابه رویال
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,930,000
کل7,720,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,930,000
کل7,720,000
هتل آپارتمان مهرشاداتاق 2 تخته
از 1396/11/25
تا 1396/12/27
هرنفر 500,000
کل1,000,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/04
هرنفر 670,000
کل1,340,000
از 1397/01/05
تا 1397/01/09
هرنفر 620,000
کل1,240,000
از 1397/01/10
تا 1397/01/13
هرنفر 550,000
کل1,100,000
هتل آپارتمان مهرشاداتاق 3 تخته
از 1396/11/25
تا 1396/12/27
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/04
هرنفر 670,000
کل2,010,000
از 1397/01/05
تا 1397/01/09
هرنفر 620,000
کل1,860,000
از 1397/01/10
تا 1397/01/13
هرنفر 550,000
کل1,650,000
هتل آپارتمان مهرشاداتاق 4 تخته
از 1396/11/25
تا 1396/12/27
هرنفر 480,000
کل1,920,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/04
هرنفر 650,000
کل2,600,000
از 1397/01/05
تا 1397/01/09
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1397/01/10
تا 1397/01/13
هرنفر 530,000
کل2,120,000
دو ستاره تاجدوتخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 480,000
کل960,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 480,000
کل960,000
دو ستاره تاجاتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 480,000
کل1,440,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 480,000
کل1,440,000
دو ستاره تاجاتاق 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 460,000
کل1,840,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 460,000
کل1,840,000
سه ستاره سهنداتاق کانکت 5 نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 790,000
کل3,950,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 790,000
کل3,950,000
سه ستاره هفت آسمانیک خوابه کانت 5 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 700,000
کل3,500,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 700,000
کل3,500,000
سه ستاره هفت آسمانچهار تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 710,000
کل2,840,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 710,000
کل2,840,000
سه ستاره هفت آسمانسه تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 730,000
کل2,190,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 730,000
کل2,190,000
سه ستاره هفت آسمان2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 730,000
کل1,460,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 730,000
کل1,460,000
سه ستاره دانشوردو تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 550,000
کل1,100,000
سه ستاره دانشورسه تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 550,000
کل1,650,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 550,000
کل1,650,000
سه ستاره دانشورآپارتمان یک خوابه چهار تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 530,000
کل2,120,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 530,000
کل2,120,000
سه ستاره دانشوراپارتمان یک خوابه 5 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 520,000
کل2,600,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 520,000
کل2,600,000
سه ستاره دانشوراپارتمان یک خوابه 6 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 520,000
کل3,120,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 520,000
کل3,120,000
سه ستاره دانشوراپارتمان یک خوابه7 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 520,000
کل3,640,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 520,000
کل3,640,000
سه ستاره پارادایساتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 570,000
کل1,140,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 570,000
کل1,140,000
سه ستاره پارادایساتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 570,000
کل1,710,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 570,000
کل1,710,000
سه ستاره پارادایساتاق 4تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 550,000
کل2,200,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 550,000
کل2,200,000
سه ستاره پارادایسواحد 2 خوابه 6 نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 540,000
کل3,240,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 540,000
کل3,240,000
هتل آپارتمان فاخراتاق 2 تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/02
هرنفر 650,000
کل1,300,000
از 1396/12/03
تا 1396/12/24
هرنفر 540,000
کل1,080,000
از 1396/12/25
تا 1397/01/13
هرنفر 1,400,000
کل2,800,000
هتل آپارتمان فاخراتاق 3 تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/02
هرنفر 1,300,000
کل3,900,000
از 1396/12/03
تا 1396/12/24
هرنفر 520,000
کل1,580,000
از 1396/12/25
تا 1397/01/13
هرنفر 1,360,000
کل4,080,000
هتل آپارتمان فاخراپارتمان 1 خوابه
از 1396/12/03
تا 1396/12/24
هرنفر 530,000
کل1,600,000
از 1396/12/25
تا 1397/01/13
هرنفر 1,360,000
کل4,100,000
هتل آپارتمان سفرااتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/26
هرنفر 600,000
کل1,200,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 1,000,000
کل2,000,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 900,000
کل1,800,000
هتل آپارتمان سفرااتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 600,000
کل1,800,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/26
هرنفر 600,000
کل1,800,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 1,000,000
کل3,000,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 900,000
کل2,700,000
هتل آپارتمان سفراواحد 1 خوابه 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/26
هرنفر 600,000
کل2,400,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/05
هرنفر 980,000
کل3,920,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/13
هرنفر 880,000
کل3,520,000
سه ستاره نوراتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 800,000
کل1,600,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 800,000
کل1,600,000
سه ستاره نوراتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 800,000
کل2,400,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 800,000
کل2,400,000
هتل آپارتمان لبخندآپارتمان 1 خوابه برای 2نفر
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/06
هرنفر 1,450,000
کل2,900,000
از 1397/01/07
تا 1397/01/14
هرنفر 1,150,000
کل2,300,000
هتل آپارتمان لبخندآپارتمان 1 خوابه 2تخته با 1 کاناپه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 450,000
کل1,350,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 430,000
کل1,290,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/06
هرنفر 1,230,000
کل3,690,000
هتل آپارتمان لبخندآپارتمان 1 خوابه2تخته با 2کاناپه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 450,000
کل1,800,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 390,000
کل1,560,000
از 1396/12/27
تا 1397/01/06
هرنفر 1,090,000
کل4,360,000
سه ستاره فرهنگ و هنراتاق 1 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,140,000
کل1,140,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,140,000
کل1,140,000
سه ستاره فرهنگ و هنراتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 930,000
کل1,860,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 930,000
کل1,860,000
سه ستاره فرهنگ و هنراتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 790,000
کل2,370,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 790,000
کل2,370,000
سه ستاره فرهنگ و هنراتاق 4تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 710,000
کل2,870,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 710,000
کل2,870,000
سه ستاره فرهنگ و هنرسوییت
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 910,000
کل3,660,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 910,000
کل3,660,000
هتل آپارتمان کاکتوساتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/27
هرنفر 500,000
کل1,500,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/05
هرنفر 1,200,000
کل3,600,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/10
هرنفر 900,000
کل2,700,000
از 1397/01/11
تا 1397/01/13
هرنفر 700,000
کل2,100,000
هتل آپارتمان کاکتوساتاق 4تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/27
هرنفر 480,000
کل1,920,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/05
هرنفر 1,180,000
کل4,720,000
از 1397/01/06
تا 1397/01/10
هرنفر 880,000
کل3,520,000
از 1397/01/11
تا 1397/01/13
هرنفر 680,000
کل2,720,000
سه ستاره پارسهچهار تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 520,000
کل2,080,000
از 1396/12/04
تا 1397/01/25
هرنفر 520,000
کل2,080,000
سه ستاره پارسهاتاق سه تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 530,000
کل1,590,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 530,000
کل1,590,000
سه ستاره پارسهاتاق دو تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 550,000
کل1,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 550,000
کل1,100,000
سه ستاره پارسهآپارتمان 2خوابه 5تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 520,000
کل2,600,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 520,000
کل2,600,000
سه ستاره کارناتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 750,000
کل1,500,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 750,000
کل1,500,000
سه ستاره کارناتاق 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 730,000
کل2,190,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 730,000
کل2,190,000
سه ستاره کارنچهار تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 720,000
کل2,880,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 720,000
کل2,880,000
سه ستاره حلمااتاق 2تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 900,000
کل1,800,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 900,000
کل1,800,000
سه ستاره ذاکرسویت دو تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 670,000
کل1,340,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 670,000
کل1,340,000
سه ستاره ذاکرسویت 3 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 640,000
کل1,940,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 640,000
کل1,940,000
سه ستاره ذاکرسویت 4 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 630,000
کل2,520,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 630,000
کل2,520,000
سه ستاره صادقیهدو تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/27
هرنفر 620,000
کل1,240,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/07
هرنفر 1,100,000
کل2,200,000
از 1397/01/08
تا 1397/01/13
هرنفر 900,000
کل1,800,000
سه ستاره صادقیهسه تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/27
هرنفر 620,000
کل1,860,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/07
هرنفر 1,100,000
کل3,300,000
از 1397/01/08
تا 1397/01/13
هرنفر 900,000
کل2,700,000
سه ستاره صادقیهچهار تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/27
هرنفر 620,000
کل2,480,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/07
هرنفر 1,080,000
کل4,320,000
از 1397/01/08
تا 1397/01/13
هرنفر 880,000
کل3,520,000
سه ستاره صادقیهآپارتمان یک خواب 5 تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/27
هرنفر 610,000
کل3,050,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/07
هرنفر 1,070,000
کل5,350,000
از 1397/01/08
تا 1397/01/13
هرنفر 870,000
کل4,350,000
سه ستاره صادقیهآپارتمان دو خوابه 6 تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/27
هرنفر 610,000
کل3,660,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/07
هرنفر 1,070,000
کل6,420,000
از 1397/01/08
تا 1397/01/13
هرنفر 870,000
کل5,220,000
سه ستاره صادقیهآپارتمان دو خوابه 7 تخته
از 1396/12/01
تا 1396/12/27
هرنفر 600,000
کل4,200,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/07
هرنفر 1,080,000
کل7,560,000
از 1397/01/08
تا 1397/01/13
هرنفر 870,000
کل6,090,000
سه ستاره محلاتآپارتمان 2 خوابه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 780,000
کل3,120,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/20
هرنفر 780,000
کل3,120,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/07
هرنفر 1,280,000
کل5,120,000
از 1397/01/08
تا 1397/01/13
هرنفر 980,000
کل3,920,000
سه ستاره محلاتسویت 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 800,000
کل1,600,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/20
هرنفر 800,000
کل1,600,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/07
هرنفر 1,300,000
کل2,600,000
از 1397/01/08
تا 1397/01/13
هرنفر 1,000,000
کل2,000,000
سه ستاره محلاتسویت دو تخته یک خواب
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 800,000
کل1,600,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/20
هرنفر 800,000
کل1,600,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/07
هرنفر 1,300,000
کل2,600,000
از 1397/01/08
تا 1397/01/13
هرنفر 1,000,000
کل2,000,000
سه ستاره محلاتسویت سه تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 800,000
کل2,400,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/20
هرنفر 800,000
کل2,400,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/07
هرنفر 1,300,000
کل3,900,000
از 1397/01/08
تا 1397/01/13
هرنفر 1,000,000
کل3,000,000
سه ستاره محلاتسویت دو خوابه 5 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 770,000
کل3,850,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/20
هرنفر 770,000
کل3,850,000
از 1396/12/28
تا 1397/01/07
هرنفر 1,270,000
کل6,350,000
از 1397/01/08
تا 1397/01/13
هرنفر 970,000
کل4,850,000
چهار ستاره اترکاتاق یک تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,620,000
کل1,620,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,620,000
کل1,620,000
چهار ستاره اترکاتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,380,000
کل2,760,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,380,000
کل2,760,000
چهار ستاره اترکاتاق3تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,310,000
کل3,950,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,310,000
کل3,950,000
چهار ستاره اترککانکت 4 نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,240,000
کل4,980,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,240,000
کل4,980,000
چهار ستاره اترکسوئیت 2نفره
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,810,000
کل3,620,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,810,000
کل3,620,000
چهار ستاره اترکاتاق 3تخته ویژه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,620,000
کل4,870,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,620,000
کل4,870,000
چهار ستاره اترک1تخته ویژه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 3,040,000
کل3,040,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 3,040,000
کل3,040,000
چهار ستاره اترکاتاق 2تخته ویژه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,850,000
کل3,700,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,850,000
کل3,700,000
چهار ستاره اترکسوئیت 2نفره ویژه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 2,550,000
کل5,100,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 2,550,000
کل5,100,000
چهار ستاره آباناتاق یک تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 2,180,000
کل2,180,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 2,180,000
کل2,180,000
چهار ستاره آباناتاق 2 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,900,000
کل3,810,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,900,000
کل3,810,000
چهار ستاره آبانسوئیت یک خوابه
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 2,500,000
کل5,000,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 2,500,000
کل5,000,000
چهار ستاره آباناتاق 1 تخته رویال
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 3,400,000
کل3,400,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 3,400,000
کل3,400,000
چهار ستاره آباناتاق 2 تخته رویال
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 2,280,000
کل4,570,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 2,280,000
کل4,570,000
چهار ستاره آبانسوئیت رویال
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 3,920,000
کل7,840,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 3,920,000
کل7,840,000
چهار ستاره خورشید تاباناتاق دو تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,100,000
کل2,200,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,100,000
کل2,200,000
چهار ستاره خورشید تابانسه تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 920,000
کل2,760,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 920,000
کل2,760,000
چهار ستاره خورشید تابانچهار تخت
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 820,000
کل3,300,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 820,000
کل3,300,000
چهار ستاره خورشید تابانواحد دو خواب
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,300,000
کل5,220,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,300,000
کل5,220,000
چهار ستاره خورشید تاباناتاق 1 تخته
از 1396/11/30
تا 1396/12/03
هرنفر 1,300,000
کل1,300,000
از 1396/12/04
تا 1396/12/25
هرنفر 1,300,000
کل1,300,000
 

سرویس های ما

#

بالاترین کیفیت کیفیت برتر هتل ها

گروه گردشگری زواران سعی بر انتخاب با کیفیت ترین و مناسب ترین هتل های شهر مشهد مقدس را برای رفاه زواران عزیز دارد...

#

قیمت مناسب قیمت های ایده آل هتل ها

در کنار کیفیت مناسب و بالای هتل ها و هتل آپارتمان ها سعی بر رعایت حقوق زائرین محترم شده و قیمت های اقامت تا حد امکان کاهش یافته است...

#

تخفیفات ویژه تخفیف های دوره ای و اختصاصی

گروه گردشگری زواران طی رایزنی با هتل ها و هتل آپارتمان ها به صورت دوره ای تخفیفات ویژه در رزروها اعمال می کند...

#

اقامتی آسودهبا خیال راحت سفر کنید

اطمینان از محل اقامت قبل از سفر باعث آسودگی خاطر و اطمینان می گردد، اقامت خود در مشهد مقدس را به گروه گردشگری زواران بسپارید...