هتل دیبا
هتل دیباهتل دیبادو تختهدو تختهنرخ مصوب:2,800,000 ریالقیمت رزرو هتل دیباقیمت رزرو از سایت زواران:900,000 ریالفولبرد هتل دیباهمراه با غذا:1,100,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 79%صبحانه دیباصبحانههتل دیبا با غذاناهارهتل دیبا فولبردشامنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل آلتون
هتل آلتونهتل آلتوندو تختهدو تختهصبحانه آلتونصبحانههتل آلتون با غذاناهارهتل آلتون فولبردشامنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل پارسه
هتل پارسههتل پارسهاتاق دو تختهاتاق دو تختهنرخ مصوب:1,400,000 ریالقیمت رزرو هتل پارسهقیمت رزرو از سایت زواران:700,000 ریالفولبرد هتل پارسههمراه با غذا:1,100,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 31%صبحانه پارسهصبحانههتل پارسه با غذاناهارهتل پارسه فولبردشامنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل لبخند
هتل لبخندهتل لبخندآپارتمان 1 خوابه برای 2نفرآپارتمان 1 خوابه برای 2نفرنرخ مصوب:2,660,000 ریالقیمت رزرو هتل لبخندقیمت رزرو از سایت زواران:860,000 ریالفولبرد هتل لبخندهمراه با غذا:1,100,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 62%صبحانه لبخندصبحانههتل لبخند با غذاناهارهتل لبخند فولبردشامنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل آراد
هتل آرادهتل آراداتاق 2 تختهاتاق 2 تختهنرخ مصوب:2,000,000 ریالقیمت رزرو هتل آرادقیمت رزرو از سایت زواران:640,000 ریالفولبرد هتل آرادهمراه با غذا:840,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 61%صبحانه آرادصبحانههتل آراد با غذاناهارهتل آراد فولبردشامنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل فرهنگ و هنر
هتل فرهنگ و هنرهتل فرهنگ و هنراتاق 1 تختهاتاق 1 تختهنرخ مصوب:1,100,000 ریالقیمت رزرو هتل فرهنگ و هنرقیمت رزرو از سایت زواران:1,040,000 ریالصبحانه فرهنگ و هنرصبحانهپارکینگ هتلپارکینگنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل معین درباری
هتل معین درباریهتل معین درباریاتاق 2 تختهاتاق 2 تختهنرخ مصوب:1,800,000 ریالقیمت رزرو هتل معین درباریقیمت رزرو از سایت زواران:900,000 ریالفولبرد هتل معین درباریهمراه با غذا:1,100,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 45%صبحانه معین درباریصبحانههتل معین درباری با غذاناهارهتل معین درباری فولبردشامپارکینگ هتلپارکینگنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل پارسه
هتل پارسههتل پارسهاتاق سه تختهاتاق سه تختهنرخ مصوب:2,100,000 ریالقیمت رزرو هتل پارسهقیمت رزرو از سایت زواران:990,000 ریالفولبرد هتل پارسههمراه با غذا:1,590,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 33%صبحانه پارسهصبحانههتل پارسه با غذاناهارهتل پارسه فولبردشامنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل آراد
هتل آرادهتل آراداتاق 3 تختهاتاق 3 تختهنرخ مصوب:3,000,000 ریالقیمت رزرو هتل آرادقیمت رزرو از سایت زواران:870,000 ریالفولبرد هتل آرادهمراه با غذا:1,170,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 64%صبحانه آرادصبحانههتل آراد با غذاناهارهتل آراد فولبردشامنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل دیبا
هتل دیباهتل دیباسه تختهسه تختهنرخ مصوب:4,200,000 ریالقیمت رزرو هتل دیباقیمت رزرو از سایت زواران:1,380,000 ریالفولبرد هتل دیباهمراه با غذا:1,680,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 79%صبحانه دیباصبحانههتل دیبا با غذاناهارهتل دیبا فولبردشامنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل معین درباری
هتل معین درباریهتل معین درباریاتاق 3 تختهاتاق 3 تختهنرخ مصوب:2,700,000 ریالقیمت رزرو هتل معین درباریقیمت رزرو از سایت زواران:1,350,000 ریالفولبرد هتل معین درباریهمراه با غذا:1,650,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 45%صبحانه معین درباریصبحانههتل معین درباری با غذاناهارهتل معین درباری فولبردشامپارکینگ هتلپارکینگنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل پارسه
هتل پارسههتل پارسهچهار تختهچهار تختهنرخ مصوب:2,720,000 ریالقیمت رزرو هتل پارسهقیمت رزرو از سایت زواران:1,280,000 ریالفولبرد هتل پارسههمراه با غذا:2,080,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 33%صبحانه پارسهصبحانههتل پارسه با غذاناهارهتل پارسه فولبردشامنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل مدائن
هتل مدائنهتل مدائناتاق 2 تختهاتاق 2 تختهنرخ مصوب:2,600,000 ریالقیمت رزرو هتل مدائنقیمت رزرو از سایت زواران:1,540,000 ریالفولبرد هتل مدائنهمراه با غذا:1,740,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 37%صبحانه مدائنصبحانههتل مدائن با غذاناهارهتل مدائن فولبردشامپارکینگ هتلپارکینگنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل آراد
هتل آرادهتل آرادواحد 1خوابه 4تخت واحد 1خوابه 4تخت نرخ مصوب:4,000,000 ریالقیمت رزرو هتل آرادقیمت رزرو از سایت زواران:1,120,000 ریالفولبرد هتل آرادهمراه با غذا:1,520,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 65%صبحانه آرادصبحانههتل آراد با غذاناهارهتل آراد فولبردشامنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل فرهنگ و هنر
هتل فرهنگ و هنرهتل فرهنگ و هنراتاق 2 تختهاتاق 2 تختهنرخ مصوب:2,200,000 ریالقیمت رزرو هتل فرهنگ و هنرقیمت رزرو از سایت زواران:1,660,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 15%صبحانه فرهنگ و هنرصبحانهپارکینگ هتلپارکینگنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل معین درباری
هتل معین درباریهتل معین درباریاتاق 4 تختهاتاق 4 تختهنرخ مصوب:3,520,000 ریالقیمت رزرو هتل معین درباریقیمت رزرو از سایت زواران:1,760,000 ریالفولبرد هتل معین درباریهمراه با غذا:2,160,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 44%صبحانه معین درباریصبحانههتل معین درباری با غذاناهارهتل معین درباری فولبردشامپارکینگ هتلپارکینگنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل کنعان
هتل کنعانهتل کنعانآپارتمان 2 خوابهآپارتمان 2 خوابهنرخ مصوب:6,800,000 ریالقیمت رزرو هتل کنعانقیمت رزرو از سایت زواران:1,800,000 ریالفولبرد هتل کنعانهمراه با غذا:2,200,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 69%صبحانه کنعانصبحانههتل کنعان با غذاناهارهتل کنعان فولبردشامپارکینگ هتلپارکینگنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل دیبا
هتل دیباهتل دیبااتاق 4 تختهاتاق 4 تختهنرخ مصوب:5,000,000 ریالقیمت رزرو هتل دیباقیمت رزرو از سایت زواران:1,800,000 ریالفولبرد هتل دیباهمراه با غذا:2,200,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 59%صبحانه دیباصبحانههتل دیبا با غذاناهارهتل دیبا فولبردشامنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل آراد
هتل آرادهتل آرادواحد 1خوابه 5تخت واحد 1خوابه 5تخت نرخ مصوب:5,000,000 ریالقیمت رزرو هتل آرادقیمت رزرو از سایت زواران:1,450,000 ریالفولبرد هتل آرادهمراه با غذا:1,950,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 64%صبحانه آرادصبحانههتل آراد با غذاناهارهتل آراد فولبردشامنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل فرهنگ و هنر
هتل فرهنگ و هنرهتل فرهنگ و هنراتاق 3 تختهاتاق 3 تختهنرخ مصوب:3,300,000 ریالقیمت رزرو هتل فرهنگ و هنرقیمت رزرو از سایت زواران:2,070,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 28%صبحانه فرهنگ و هنرصبحانهپارکینگ هتلپارکینگنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل دیبا
هتل دیباهتل دیباپنج تختهپنج تختهنرخ مصوب:7,000,000 ریالقیمت رزرو هتل دیباقیمت رزرو از سایت زواران:2,150,000 ریالفولبرد هتل دیباهمراه با غذا:2,650,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 80%صبحانه دیباصبحانههتل دیبا با غذاناهارهتل دیبا فولبردشامنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل مدائن
هتل مدائنهتل مدائناتاق 3 تختهاتاق 3 تختهنرخ مصوب:3,900,000 ریالقیمت رزرو هتل مدائنقیمت رزرو از سایت زواران:2,250,000 ریالفولبرد هتل مدائنهمراه با غذا:2,550,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 39%صبحانه مدائنصبحانههتل مدائن با غذاناهارهتل مدائن فولبردشامپارکینگ هتلپارکینگنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل معین درباری
هتل معین درباریهتل معین درباریآپارتمان 2 خوابهآپارتمان 2 خوابهنرخ مصوب:5,220,000 ریالقیمت رزرو هتل معین درباریقیمت رزرو از سایت زواران:2,520,000 ریالفولبرد هتل معین درباریهمراه با غذا:3,120,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 46%صبحانه معین درباریصبحانههتل معین درباری با غذاناهارهتل معین درباری فولبردشامپارکینگ هتلپارکینگنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل فرهنگ و هنر
هتل فرهنگ و هنرهتل فرهنگ و هنراتاق 4تختهاتاق 4تختهنرخ مصوب:4,320,000 ریالقیمت رزرو هتل فرهنگ و هنرقیمت رزرو از سایت زواران:2,470,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 33%صبحانه فرهنگ و هنرصبحانهپارکینگ هتلپارکینگنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل مدائن
هتل مدائنهتل مدائناتاق 4 تختهاتاق 4 تختهنرخ مصوب:5,200,000 ریالقیمت رزرو هتل مدائنقیمت رزرو از سایت زواران:2,920,000 ریالفولبرد هتل مدائنهمراه با غذا:3,320,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 40%صبحانه مدائنصبحانههتل مدائن با غذاناهارهتل مدائن فولبردشامپارکینگ هتلپارکینگنزدیک حرمنزدیک حرم
 
هتل فرهنگ و هنر
هتل فرهنگ و هنرهتل فرهنگ و هنرسوییتسوییتنرخ مصوب:5,350,000 ریالقیمت رزرو هتل فرهنگ و هنرقیمت رزرو از سایت زواران:3,260,000 ریال تخفیف لحاظ شده: 31%صبحانه فرهنگ و هنرصبحانهپارکینگ هتلپارکینگنزدیک حرمنزدیک حرم
 

صفحات
 

رزرواسیون هتلهای مشهد زواران
 
هتل های مشهد قیمت ها
رزرو اینترنتی هتل های مشهد
آفر های ویژه هتل های مشهد
کانال تلگرام زواران


لطفا تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید.

چرا زواران؟

زوران تنها سیستم رزوراسیونی می باشد که در آن مسافران عزیز می توانند با پرداخت حق رزرو حدود یک شب، تمام مدت اقامت خود را رزرو نمایند.

با ارائه تاییده رزرو هتل (واچر) دریافتی از سایت زواران به شرکت های گردشگری و توریستی طرف قرارداد زواران می توانید از تخفیفات ویژه و خدمات اختصاصی مشترکین زواران بهره بگیرید.

همچنین وب سایت زواران مزین به نماد اعتماد از وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران می باشد.برای مشاهده جزئیات نماد اعتماد الکترونیکی به بالای صفحه مراجعه کنید.

 

ورود

ویژه ها

 با ما در ارتباط باشید نظرات در مورد هتل ها و اقامتگاه ها

منتظر نظرات سازنده شما در مورد هتل ها و اقامتگاه ها هستیم. در صورتی که در مورد هرکدام از هتل ها نظری دارید آن را با ما در میان بگذارید.

شماره تماس رزرواسیون:
05138210387
05138211556
09153080940
09151178562
09336953364

تماس در ساعات اداری:
05138210387
05138211556

مدیریت سایت زواران:
09158088089

سرویس های ما

#

بالاترین کیفیت کیفیت برتر هتل ها

گروه گردشگری زواران سعی بر انتخاب با کیفیت ترین و مناسب ترین هتل های شهر مشهد مقدس را برای رفاه زواران عزیز دارد...

#

قیمت مناسب قیمت های ایده آل هتل ها

در کنار کیفیت مناسب و بالای هتل ها و هتل آپارتمان ها سعی بر رعایت حقوق زائرین محترم شده و قیمت های اقامت تا حد امکان کاهش یافته است...

#

تخفیفات ویژه تخفیف های دوره ای و اختصاصی

گروه گردشگری زواران طی رایزنی با هتل ها و هتل آپارتمان ها به صورت دوره ای تخفیفات ویژه در رزروها اعمال می کند...

#

اقامتی آسودهبا خیال راحت سفر کنید

اطمینان از محل اقامت قبل از سفر باعث آسودگی خاطر و اطمینان می گردد، اقامت خود در مشهد مقدس را به گروه گردشگری زواران بسپارید...